محدوده ثبت نامی دبیرستان علامه مجلسی در سال تحصیلی 1401-1402

محدوده جغرافیایی ثبت نامی دبیرستان علامه مجلسی در سال جدید بر اساس نقشه پیوست می باشد.

در حال حاضر ثبت نام خارج از محدوده امکان پذیر نیست.

ساعات کار دبیرستان در تابستان
روزهای دوشنبه و چهار شنبه

از ساعت 8 تا 12


تاریخ انتشار: 1401/03/31