برگزاری آزمون آغازین

کلیدواژه ها: آزمون ، آغازین، ریاضی، علوم، عربی ، زبان، ادبیات، دبیرستان دوره اول

آزمون آغازین دبیرستان علامه مجلسی
در روز دو شنبه 22 آبان 402 از ساعت 19 تا 22 در سامانه مجلسی برگزار خواهد شد.
در این آزمون برای پایه هفتم 30 سوال از سه درس: ادبیات، ریاضی و علوم
در پایه هشتم و نهم 50 سوال از پنج درس : ریاضی، علوم، زبان، عربی و ادبیات خواهد بود


تاریخ انتشار: 1402/08/21